Language Assistance

CEI Does Not Discriminate: Discrimination is Against the Law

Center for Elders’ Independence complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Center for Elders’ Independence does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Center for Elders’ Independence provides:

Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Aaron McPherson.

If you believe that Center for Elders’ Independence has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Aaron McPherson, Vice President of Operations
510 17th Street
Oakland, CA 94612

Phone: (510) 433-1150
TDD/TTY: (510) 433-1165 (for the hearing or speech impaired)
Fax: (510) 452-8836

E-mail: amcpherson@cei.elders.org

You can file a grievance in person or by mail, fax, or e-mail. If you need help filing a grievance, Aaron McPherson, Vice President of Operations is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD/TTY)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Language Assistance Services

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingü.stica. Llame al 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165) 。

CHÚ †: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165). 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165):

امش†یارب†ناگیار†تروصب†ینابز†تالیھست†،دینک†یم†وگتفگ†یسراف†نابز†ھب†رگا†:ھجوت

1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433- .دیریگب†سامت†اب†.دشاب†یم†مھارف†( 1165

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-510-433-1150 (телетайп: 1-510-433-1165).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165) まで、お電話にてご連絡ください。

1(510)433- ملحوظة∫†إذا†كنت†تتحدث†اذكر†اللغة،†فإن†خدمات†المساعدة†اللغویة†تتوافر†لك†بالمجانƆاتصل†برقم†1150

1(510)433- ھاتف†الصم†والبكم: 1165

ਿ◌ਧਆਨ ਿ◌ਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀀀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀀀 ਭਾਸ਼ਾ ਿ◌ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

្រ◌បយ័ត􀀀៖ េ◌េបើសិន􀀀អ􀀀កនិ􀀀យ 􀀀􀀀ែ◌ខ􀀀រ, េ◌ស􀀀ជំនួែយផ􀀀ក􀀀􀀀 េ◌􀀀យមិនគិតឈ􀀀􀀀ល គឺ􀀀ច􀀀នសំ􀀀ប់បំេ◌រ􀀀អ􀀀ក។ ចូរ ទូរស័ព􀀀 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165) ។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165).

ध्यान द􀀀: य􀀀द आप 􀀀हद􀈣 बोलते ह 􀀀तो आपके ि◌लए मुफ्त म􀀀 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􀀀 1-510-433-1150 (TDD/TTY: 1-510-433-1165) पर कॉल कर􀀀।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-510-433-1150

(TDD/TTY: 1-510-433-1165).

Page last updated 6 月 9, 2021 @ 2:32 下午